Кметството

 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация орган на изпълнителната власт в района и кметството e кметът на кметството.
Кметът на кметството се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени със закон. Пълномощията му възникват от момента на полагане на клетва.
Функции на кмета на кметство са:

 1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
 2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
 12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Кметът на кметство може да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.

На кмета на кметство могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт в зависимост от конкретните особености на кметството.

 

Кметстовото

Кмет: 

Георги Стефанов

 тел. 0888 150 926

Администрация 
Живка Серафимова - Главен специалист
тел: 061098054, 0882619363
kmetstvo_gornalipnica@abv.bg

Красимира Русева - Работник озеленяване


Председател на НЧ "Зора-1887":


инж. Юлко Палов
тел: +359 610 980 78
мобилен телефон: +359 886 240 198
е-mail:palov_gl@abv.bg
CV (автобиография)

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2009 година

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2010 година

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2011 година

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2012 година

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2013 година

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2014 година

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на с. Горна Липница за периода 2011-2015 година

Отчет на Юлко Палов за извършеното през 2016 и 2017 година

 

Юрисконсулт
Димитър Палов
мобилен телефон: +359 886 719 054
е-mail: palov@abv.bg

           palovdimitar@gmail.com

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

left corner right corner