Профил на купувача

 

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП08.12.2020 година.

ПОКАНА за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности, свързани с ревитализиране на покрива, фасадата и вътрешното пространство на едноетажна, масивна училищна сграда, намираща се в с. Горна Липница, община Павликени“


На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с разработване на проект „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на център за изкуства - Арт Резиденция "Старото Училище" от НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и за определяне на прогнозната стойност на поръчките за изпълнение на дейностите по проекта, НЧ „Зора-1887“ кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта с предложени стойности за изпълнение на следните дейности:
  •  „Строително-ремонтни дейности, свързани с ревитализиране на покрива, фасадата и вътрешното пространство на едноетажна, масивна училищна сграда, намираща се в с. Горна Липница, община Павликени“ - съгласно приложената към настоящата покана Количествена сметка – Приложение № 1

Офертите с предложените стойности за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката следва да бъдат предоставени в срок до 17.12.2020 година в деловодството на НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница, съгласно приложение образец – Приложение № 2. 
Участниците в пазарната консултация могат да отправят запитвания относно поканата на електронна поща: zora_1887@abv.bg

Документи:

 

08.12.2020 година.


За участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на център за изкуства - Арт Резиденция "Старото Училище"“На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с разработване на проект „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на център за изкуства - Арт Резиденция "Старото Училище"“ от НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и за определяне на прогнозната стойност на поръчките за изпълнение на дейностите по проекта, НЧ „Зора-1887“ кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта с предложени стойности за изпълнение на следните дейности:

  • „Доставка на оборудване и обзавеждане на център за изкуства - Арт Резиденция "Старото Училище"“ - съгласно приложената към настоящата покана Техническа спецификация – Приложение № 1

 


 

Офертите с предложените стойности за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката следва да бъдат предоставени в срок до 17.12.2020 година в деловодството на НЧ „Зора-1887“, с. Горна Липница, съгласно приложение образец – Приложение № 2.

Участниците в пазарната консултация могат да отправят запитвания относно поканата на електронна поща: zora_1887@abv.bg

 


Документи:

1. Покана

2. „Техническа спецификация“ – Приложение № 1

3. „Образец на оферта за участие в пазарни консултации“ – Приложение № 2

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

02.01.2015 година

Доставка и монтаж на мебелно оборудване за Читалище „Зора-1887“,  с. Горна Липница, община Павликени

Документи:

1. Оферта /образец/;

2. Декларация от подизпълнителите;

3. Ценово предложение; 

4. Техническо предложение;

5. Декларация за срок на валидност на офертата;

6. Декларация за отсъствие на обстоятелства 47, ал. 9 от ЗОП;

7. Проект на договор;

8. Техническо задание.

 

Протокол от работата на комисията за провеждане на обществената поръчка.

Договор за възлагане и изпълнение  на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4 от ЗОП с обект: “Доставка и монтаж на мебелно оборудване“.

08 дек., 2020
 
left corner right corner