Сдружение за развитие на Горна Липница

 

Сдружение за развитие на Горна Липница е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 31.03.2008 г със съдебно решение № 190 на Великотърновски окръжен съд. Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Предмета на дейност на сдружението е: защита на обществените интереси, развитие на социалното предприемачество, гражданското общество, образованието, туризма, културата и инфраструктурата на територията на с. Горна Липница и региона.

Целите на сружението са:

 1. Да развива потенциала и ресурси на с. Горна Липница и региона;
 2. Да подпомага развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и ландшафт, културни ценности и екология на с. Горна Липница и региона;
 3. Да развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците, управление на околната среда и предпазване от замърсявания;
 4. Да развива образованието и обучението на територията на с. Горна Липница и региона;
 5. Да защитава интересите на жителите на с. Горна Липница пред държавните и общински органи на власт и да създаде по –благоприятни условия за живот;
 6. Да защитава интересите на селскостопанските производители, занаятчии, търговци, хора със свободни професии, малкия и среден бизнес в. село Горна Липница и региона;
 7. Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;
 8. Да съдейства за развитието на с. Горна Липница и региона като атрактивна туристическа дестинация;
 9. Да организира дискусии,семинари, конференции по актуални проблеми на селото, с цел формиране на общи позиции за тяхното решаване;
 10. Да подпомага социално слабите и хората в неравностойно положение;
 11. Да организира жителите на с. Горна Липница и региона за противодействие на всякакви форми на престъпност-битова, криминална , икономическа с цел натиск върху престъпния контингент в региона;
 12. Опазване на културно- историческото и етнографско наследство в с. Горна Липница и региона и създаване на условия за развитие на туризма в региона;
 13. Създаване и поддържане на контакти с национални и международни организации с цел популяризиране идеите на Европейската общност, запознаване на населението с правата и задълженията ни, като граждани на Европа;
 14. Стимулиране на сътрудничество с населени места от чужбина и съдействие за създаването на контакти с други подобни организации.
 
left corner right corner