Обществен достъп до приложение № 2 за изграждане на инсталация за производство на eл. енергия от биомаса в с. Горна Липница

 

 

Кметство Горна Липница предоставя достъп до Информацията за изразяване на становище от заинтересованите лица, относно: инвестиционното намерение на Възложителя – „Борко“ ЕООД, гр. Велико Търново за изграждане на “ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от растителен и животински произход, с мощност до 500 kW”, в “Стопански двор на бивше ТКЗС”, в землище на с. Г.Липница, Община Павликени.

 

 

Заявление от „Борко“ ЕООД

Информация за преценяване необходимостта от О В О С на Инвестиционно предложение: Изграждане на “ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от растителен и животински произход, с мощност до 500 kW”

20 ян., 2014
 
left corner right corner