Обществен достъп до ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО приложение № 2 за изграждане на инсталация за производство на eл. енергия от биомаса в с. Горна Липница

 

Кметство Горна Липница предоставя достъп до Информацията за изразяване на становище от заинтересованите лица, относно: ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО инвестиционното намерение на Възложителя – „Борко“ ЕООД, гр. Велико Търново за изграждане на “ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от царевичен силаж, с мощност до 500 kW”, в “Стопански двор на бивше ТКЗС”, в землище на с. Г.Липница, Община Павликени.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 07.04.2014 г. до 28.04.2014 г. вкл. в сградата на Кметство Горна Липница.

 

Документи:

1. Придружително писмо

2. Заявление от „Борко“ ЕООД

3. Информация за преценяване необходимостта от О В О С на Инвестиционно предложение: Изграждане на “ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от царевичен силаж, с мощност до 500 kW”

4. Анализ на продукт Почвен подобрител

5. Договор със земеделски производител

6. Писмо отстояния

7. Таблица отстояния

8. Скица Горна липница

08 апр., 2014
 
left corner right corner