Нови данни за нитратите във водата на Горна Липница

 

През месец декември 2013 година Кметство Горна Липница извърши проверка за съдържанието на нитрати във водата. Проби бяха взети от три водоизточника - централният водопровод на Горна Липница, чешмата на изхода на селото в посока на село Паскалавец и Ловджийската чешма в местността Бурловец. Резултатите при норма 50 мг/л съответно са: централен водопровод - 77,9 мг/л, чешма изход село Паскалевец - 118,9 мг/л и Ловджийска чешма - 74,7 мг/л.

Във връзка с ситуацията кмета на Павликени инж. Емануил Манолов издаде заповед на 14.06.2013 г., която предвижда абсолютна забрана на торенето с минерални и/или органични торове в пояс ІІ и пояс ІІІ на Санитарно охранителната зона на Горна Липница за питейно-битово водоснабдяване, както и тяхното складиране в посочените територии. Забранява се също изхвърлянето на остатъци от торове или техните опаковки в повърхностни води или изоставени кладенци; миенето на опаковки, оборудване и дрехи, свързани с торенето, в язовири, реки и други повърхностни водни обекти.

Заповедта е връчена на всички собственици и арендатори на земя, граничаща със Санитарно охранителната зона на Горна Липница за питейно-битово водоснабдяване.

В началото на януари 2014 г. Юлко Палов свика Селския съвет, на който бяха поканени и пресъстваха арандаторите и собствениците на селскостопански земи граничещи със Санитарно охранителната зона на селото. Целта на срещата беше да се обсъди ситуацията и да бъдат взети адекватни мерки за намаляване на количеството нитрати до допустимите стойности. Арендаторите изказаха мнение, че спазват всички норми, наложени от ЕС, за торене. Те изявиха готовност да изпълнят и разпоредбите в заповедта на инж. Манолов, но тук възникна въпросът, че границите на ІІ и III пояс не са определени към момента. Кметът на Горна Липница пое ангажимент да изиска от компетентните органи да очертаят точките на пояс ІІ и пояс ІІІ на зоната за водоснабдяване. След реализирането на тези действия Селският съвет, арендаторите и собствениците на земя ще бъдат свикани отново.

Заради завишените стойности на нитрати в питейната вода Кметство Горна Липница, съгласно разпоредбите на РИОКОЗ, предупреждава, че консумирането на подобна вода може да доведе до различна по степен кислородна недостатъчност, като най-тежката проява е кърмаческата водно-нитратна метхемоглобинемия. Децата до 1-годишна възраст, бременните и хора, претърпели тежки оперативни намеси на стомашно-чревния тракт, трябва да употребяват бутилирана вода.

24 ян., 2014
 
left corner right corner