За ситуацията с нитратите в питейната вода на с. Горна Липница през 2015 г.

 

В средата на март 2015 г. РЗИ-Велико Търново изпрати поредното писмо, което информира за завишеното съдържание на нитрати в питейната вода в с. Горна Липница.

В писмото се посочва, че мониторингът през 2014 г. показва трайно (над един месец) отклонение в стойностите на нитратите, привишаващи нормативната стойност от 50 мг/л за питейната вода. Миналата година данните сочат, че са варирали от 61,98 мг/л до 78,78 мг/л и средногодишна концентрация - 67,81 мг/л. Тенденцията спрямо предходните години е нарастване на нитратите в питейната вода. Ако през 2009 г. тяхната стойност е била 35,63 мг/л, то през всяка следващ година са се увеличавали – 44,1 мг/л, 48,94 мг/л, 64,2 мг/л, 58,18 мг/л, за да се стигне през 2014 г. до почти 68 мг/л.

Официално за проблема с нитратите в питейната вода на Горна Липница се знае от началото на 2013 година – тогава кметът на селото Юлко Палов получи първото писмо от РЗИ, която информира какви са рисковите от консумирането на такава вода. От този момент населението е осведомявано за ситуацията, а по думите на Палов вече две години се търси съдействие от Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район - гр. Плевен, и „В и К Йовковци“, за да се очертаят границите на Втора и Трета вододайна зона. Едва когато това се случи, ще може да се наложат ограничения върху торенето с азотни торове (основните виновници за негодната за пиене вода) във вододайните зона. Първата в момента е обградена с телена ограда, малка е на площ и не се тори. Проблемни са другите две зона, защото все още не са ясни техните граници, а те несъмнено влизат в земеделските територии, които се обработват с органични и минерални торове безконтролно.

В началото на януари 2014 г. Палов свика Селския съвет на Горна Липница, на който бяха поканени и пресъстваха арандаторите и собствениците на селскостопански земи, граничещи със Санитарно-охранителната зона на селото. Тогава те изразиха готовност за съдействие и ограничаване на торенето, но проблемът отново беше липсата на ясни граници на вододайните зона.

Във връзка с ситуацията кмета на Павликени инж. Емануил Манолов издаде заповед на 14.06.2013 г., която предвижда абсолютна забрана на торенето с минерални и/или органични торове в пояс ІІ и пояс ІІІ на Санитарно охранителната зона на Горна Липница за питейно-битово водоснабдяване, както и тяхното складиране в посочените територии. Забранява се също изхвърлянето на остатъци от торове или техните опаковки в повърхностни води или изоставени кладенци; миенето на опаковки, оборудване и дрехи, свързани с торенето, в язовири, реки и други повърхностни водни обекти.

Заповедта е връчена на всички собственици и арендатори на земя, граничаща със Санитарно охранителната зона на Горна Липница за питейно-битово водоснабдяване.

Освен многократните разговори с двете отговорни институтции – Басейнова дирекция в гр. Плевен и „В и К Йовковци”, Палов изпрати официални писма предвид определянето на пояс ІІ и ІІІ на санитарно-охранителната зона (СОЗ) на Горна Липница със следните въпроси: колко са водоизтичниците за питейно-битово водоснабдяване на селото, чия собственост са те и какви са задълженията на притежателите им?

Административната процедура налага първо да се определи собствеността на водоизточниците, „В и К Йовковци” да изготви проект за очертаване на техните граници, той да се одобри от съответната Басейнова дирекция и едва тогава да се пристъпи към фактическото определяне на вододайните зони.

Отговорът на „В и К Йовковци” е, че основният източник, от който се водоснабдява Горна Липница, е дренаж „Гюрлука”. Той е собственост на дружеството. В писмото се посочва още, че тъй като водното количество, което може да се добие от дренажа, не е достатъчно за нуждите на Горна Липница, може да се използват други изградени водоизточници, а това са още два дренажа и шахтов кладенец. Единият от дренажите е собственост на община Павликени, а кладенецът – на земеделската кооперация в селото.

„Определянето размерите на СОЗ на водоизточниците се извършва от проектанти-хидрогеолози чрез математическо моделиране и изготвяне на порект за СОЗ, а учредяването на зоната се извършва със заповед на съответната Басейнова дирекция...Към момента са възложени на хидрогеолог необходимите разработки за издавена на разрешително за водовземане и за определяне на СОЗ за дренаж „Гюрлука”, се посочва в писмото от 27 май 2014 г., подписано от  управителя на „В и К Йовковци”.

04 май, 2015
 
left corner right corner