За ситуацията с нитратите в питейната вода и мерките, които предстоят

 

В началото на април т.г. се получи официално писмо от Регионална здравна инспекция във Велико Търново, адресирано до Юлко Палов, кмет на Горна Липница, по повод качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Дословно в писмото се казва, че „мониторингът на питейната вода при консуматорите в зона на водоснабдяване в Горна Липница, община Павликени, през 2012 г. показва трайно (над един месец) отклонение по показател нитрати, превишаващо нормативната стойност от 50 мг/л за питейна вода. През 2012 г. са установени стойности от 51,05 мг/л до 77,38 мг/л и средногодишна концентрация 64,2 мг/л с тенденция към повишаване спрямо 2011 г.

За периода 2009-2011 г. средногодишните концентрации на нитрати в питейната вода от водопроводната мрежа на селото са съответно: 2009 г. - 35,63 мг/л, 2010 г. - 44,1 мг/л, 2011 г. - 48,94 мг/л.“.

В документа се посочва още, че наднорменото съдържание на нитрати, опасни за здравето на населението, са „резултат от прекомерното и неправилно торене на почвата с органични и минерални торове във водосборната област на плитки подземни водоизточници, използвани за питейно водоснабдяване“.

Препоръките, които се отправят в официалното писмо, са насочени към земеделските производители, обработващи териториите на санитарно-охранителни зони около питейните водоизточници, а именно спазването на правилата на добра земеделска практика с цел опазване на водите. За целта на 18 април т.г. г-н Палов събра на официална среща всички собственици и арендатори, които обработват земя в района на вододайните зони, и ги запозна с критичната ситуация и вредата от нитратите. Кметът на Горна Липница отправи молба за преустановяване на неразумното и безконтролно торене.

Вододайните зони на Горна Липница са две – в местностите „Цариц“ и „Гюрлюка“, където трябва да се вземат спешни мерки. Всяка от тях съответно се разделя на Първа и Втора зона. Първата в момента е обградена с телена ограда, малка е на площ и не се тори. Проблемна е Втората зона, защото сега не са ясни нейните граници, а те несъмнено влизат в земеделските територии, които се обработват с органични и минерални торове безконтролно. Според законовите норми обаче, когато във Втора зона съдържанието на нитрати е по-високо от 35 мг/л, торенето е абсолютно забранено. По думите на г-н Палов, ще се търси съдействие от Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район - гр. Плевен и ВИК „Йовковци“ , за да се очертаят границите на Втора вододайна зона. След тяхното определяне, кметът ще издаде и необходимите мерки за ограничаване на торенето и респективно – замърсяването на питейната вода с нитрати.

23 апр., 2013
 
left corner right corner